Začleňování a podpora žáků s OMJ 2019 – ZŠ V Rybníčkách

Název projektu: Začleňování a podpora žáků s OMJ 2019 – ZŠ V Rybníčkách

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001377

Číslo a název výzvy: Výzva č. 49 – Začleňování a podpora žáků s odlišným mateřským jazykem

Příjemce podpory: Základní škola, Praha 10, V Rybníčkách 31/1980, příspěvková organizace

Stručný popis projektu: Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování v oblasti vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (dětí s OMJ). Cílem projektu je vytvořit inkluzivní prostředí na základní škole a přispět tak k snazšímu začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem. Realizace projektu přispěje k sociální soudržnosti, chápání a respektování sociokulturní rozmanitosti a vztahu k okolnímu prostředí, k porozumění a toleranci odlišných kultur.