Balíček okamžité pomoci Pražanům

Balíček okamžité pomoci Pražanům

https://pomocprazanum.praha.eu/cz/balicek-skolstvi

Pomoc je určena následujícím:

  • pobírají příspěvek či doplatek na bydlení;
  • pobírají okamžitou dávku v hmotné nouzi;
  • pobírají přídavek na dítě;
  • čelí exekuci/insolvenci;
  • pobírají dávky pěstounské péče;
  • po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně než 200 Kč na osobu/den (u samostatně žijících osob 300 Kč/den) – do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí).

Na finanční prostředky nevzniká zákonnému zástupci/dítěti právní nárok. Ředitel školy není povinen zkoumat finanční situaci rodiny, jedná v dobré víře a na základě žádosti a čestného prohlášení zákonného zástupce. Finanční prostředky se nepřiznávají zpětně, ale na období budoucí, tzn. ode dne následujícího po obdržení finančních prostředků od zřizovatele, nejpozději však s čerpáním do 16. 12. 2022 včetně.

Pravidla podávání žádostí

Žádost o prominutí úplaty (opatření č. 3 – Školní družina)

Vyplněnou a podepsanou žádost nutno odevzdat na vrátnici školy v termínech:

26. 9., 27. 9., 29. 9. a 30. 9. 2022 v době 7:30 – 16: 00.

Pravidla k čerpání nabízené pomoci

Výše příspěvku bude záviset na počtu přijatých žádostí a výši škole přidělených finančních prostředků.

Pro žádost o prominutí platby za školní stravování bude nutné oslovit Školní jídelnu, Praha 10, která je samostatným právním subjektem. – https://www.sjp10.cz/

V Praze dne 23. 9. 2022

Mgr. Luděk Doležal, ředitel školy