Bezpečnost práce v dílnách a inf

Pracovní činnosti v dílnách (6. – 9. třídy)

 1. K pracovní činnosti přistupujte vždy ve vhodném oděvu.

(V dílně si lze zapůjčit modrou zástěru.)

 1. Dodržujte vhodné pracovní tempo. Pracujte s rozvahou a neriskujte.

 2. Pro práci si vybírejte především ostré a nepoškozené nástroje.

 3. Každé i sebemenší poranění ohlaste svému vyučujícímu.

 4. S elektrickými spotřebiči pracujte jen pod přímým dohledem učitele.

 5. Pracovní místo udržujte v pořádku a po ukončení práce nástroje řádně uložte.

 6. Do dílny vstupují žáci/žákyně bez náušnic, mobilních zařízení a delší vlasy je potřeba svázat do culíku.

Provozní řád dílny (ke stažení)

Pracovní činnosti v dílnách (při použití elektrických přístrojů)

 1. Při práci s elektrickými přístroji dbejte zvláště pečlivě na dodržování bezpečnostních předpisů.

Dbejte všech výstražných značek!

 1. Většina elektrických zařízení pracuje s proudy a napětími, které mohou člověku způsobit smrt.

Vliv proudu na lidský organizmus ovlivňuje psychický i fyzický stav zasažené osoby i trasa, po které proud projde tělem.

 1. Elektrické stroje zapínejte jen pod přímým dohledem učitele.

 2. Zapojení spotřebičů ke zdroji napětí sami neprovádějte. Svěřte to vyučujícímu.

 3. Nikdy nezapínejte stroje zjevně poškozené či stroje, které na první pohled působí nedůvěryhodným dojmem.

Informatika (5. – 9. třídy)

 1. PC, monitor i dataprojektor jsou připojeny k elektrickému napětí, které může člověku způsobit smrt.

 2. Nebezpečné elektrické napětí je většinou přivedeno napájecí šňůrou se třemi kontakty a silnou izolací.

(Spotřebiče s nižším příkonem mohou být výjimečně připojeny na dva kontakty. V těchto případech je třeba být zvláště opatrný, protože i tyto slabší šňůry mohou vést nebezpečné napětí 230 V.)

S napájecími šňůrami lze manipulovat jen při jejich odpojení od zdroje napětí.

 1. Zapojení PC a jiných spotřebičů ke zdroji napětí sami neprovádějte. Svěřte to vyučujícímu.

 2. Nikdy nezapínejte přístroje zjevně poškozené či přístroje, které na první pohled působí nedůvěryhodným dojmem.

Všímejte si i stavu napájecích šňůr. Poškození přístroje či napájecí šňůry okamžitě ohlaste vyučujícímu.

 1. V učebně INF není dovoleno zapojovat žádné vlastní spotřebiče.

 2. V blízkosti PC není dovoleno konzumovat jídlo a nápoje.

 3. Každé i sebemenší poranění ohlaste svému vyučujícímu.

Provozní řád učebny informatiky (ke stažení)

Historie a současnost

Základní škola, Praha 10, V Rybníčkách se nachází ve starší panelové zástavbě poblíž stanice metra A Skalka. Budova byla otevřena v roce 1961, od té doby funguje bez přerušení. V uplynulých letech prošla budova i její bezprostřední okolí zásadní rekonstrukcí. Ve výuce jsou využívány odborné učebny (cizí jazyky, fyzika, chemie, přírodopis, hudební výchova, dílna, cvičná kuchyňka). Pro výuku tělesné výchovy slouží dvě tělocvičny a areál školního hřiště. Tento je využíván i k odpoledním činnostem školní družiny. Školu navštěvuje přibližně 600 žáků. Mladší žáci využívají možnosti navštěvovat školní družinu, kapacita činí 210 míst.  V odpoledních hodinách si žáci mohou vybrat z nabídky zhruba 30 zájmových kroužků.

Jsme fakultní školou Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, což se projevuje nejen praxemi studentů a snahou o zapojování absolventů, ale také aktivní účastí na výzkumných projektech věnovaných výuce a vzdělávání. Aprobovanost učitelů činí 95 %. Výuka probíhá podle dokumentu Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – Základní škola, Praha 10, V Rybníčkách 31/1980, který je zaměřen na posílení výuky stěžejních předmětů (jazyky a matematika). Aktuálně je ve škole vzděláváno přibližně 5 % žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, proto je důležitým aspektem pravidelná a kvalitní spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, obzvláště s PPP. Psycholožka pravidelně dochází do školy a řeší s vyučujícími problémy dětí, které vyžadují specifický přístup, radí při volbě povolání. Žáci se pravidelně úspěšně zúčastňují obvodních soutěží a olympiád. Pro posílení kompetencí žáků funguje ve škole školní parlament a je vydáván časopis – Rybí zpravodaj.